Chair:

Xinyong Dong (Guangdong University of Technology, China)
Ye Tian  (Harbin Engineering University, China)
Changyu Shen (China Jiliang University, China)
Jinhui Shi (Harbin Engineering University, China)